Blog » Vergoedingen?

Alles over veranderingen in vergoedingen hoorhulpmiddelen

28-08-2012

Per 1 januari 2013 komt er een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen en overige hoorhulpmiddelen. Wat betekent dat voor u? De NVVS zet alle feiten en misverstanden op een rij!

Hoortoestellen blijven in de basisverzekering. De enige voorwaarde om voor een hoortoestel in aanmerking te komen, is een gehoorverlies van 35dB op het slechtste oor. Hiermee komen ook mensen met een eenzijdig gehoorverlies voor vergoeding in aanmerking. Voor aanvullende hoorhulpmiddelen geldt straks ook alleen het criterium 35dB op het slechtste oor.
De keuze voor het hoortoestel (en/of andere hoorhulpmiddelen) gaat plaatsvinden op basis van de functiegerichte aanspraak: een eenvoudige oplossing waar dat kan, een complexe oplossing waar dat nodig is. Voor een hoortoestel gaat u een eigen bijdrage van 25% betalen. Het wordt waarschijnlijk mogelijk om dat bij te betalen bedrag geheel of gedeeltelijk af te dekken via een aanvullende verzekering. Heeft u aanvullende hoorhulpmiddelen nodig, zoals soloapparatuur, of wek- en waarschuwingssystemen, dan worden deze 100% vergoed.
Hoe wordt straks bepaald of u prima uit de voeten kan met een eenvoudige oplossing of dat u een complexe oplossing nodig heeft? Op dit moment wordt er binnen de branche overleg gevoerd over een protocol dat bepaalt hoe deze regeling in de praktijk kan worden uitgevoerd. Groot zorgpunt van audicienbedrijven daarbij is het krappe budget dat het ministerie beschikbaar heeft gesteld met daar bovenop een bezuiniging van 27 miljoen euro.

Nuances

 • Een eigen bijdrage van 25% betekent meer bijbetalen dan in de huidige regeling!
  Een eigen bijdrage van 25% is voor de meeste hoortoestelgebruikers in financieel opzicht goed nieuws. Gemiddelde verkoopprijs van hoortoestellen is op dit moment circa 1.000,- euro per toestel en dus betalen hoortoesteldragers gemiddeld nu 500,- euro per toestel bij. Met een eigen bijdrage van 25% zou die gemiddelde bijbetaling op 250,- euro komen. Wel verdwijnen de zogenaamde 0,- euro toestellen. Toestellen die nu niet meer dan 500,- euro kosten en in de huidige regeling helemaal vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering. Daarvoor moet in de nieuwe regeling maximaal 125,- euro worden bijbetaald. Deze toestellen worden relatief weinig verkocht. Klik hier voor advies over aanschaf van een hoortoestel nu of in 2013.
 • Ik kan straks geen vergoedingen voor hoorhulpmiddelen meer aanvragen bij het UWV!
  Het UWV zal inderdaad geen (aanvullende) vergoedingen meer verstrekken voor hoortoestellen of andere meeneembare hoorhulpmiddelen nodig voor werksituaties. U kunt nog wel bij het UWV aankloppen voor voorzieningen als (schrijf- of gebaren-)tolkuren. Uw werkgever kan aankloppen voor 'niet meeneembare' hoorhulpmiddelen in uw werkomgeving, zoals akoestische aanpassingen van werkruimtes.
 • Ik loop de kans straks door mijn zorgverzekeraar afgescheept te worden met een standaard hoortoestelletje!
  Het zal voor zowel audiciens als zorgverzekeraars nog zoeken zijn hoe de nieuwe regeling in de praktijk het beste kan worden uitgevoerd. Maar: de zorgverzekeraar heeft de plicht u een adequaat hoorhulpmiddel te verstrekken. Heeft u straks dus het gevoel dat u afgescheept wordt met een hoortoestel dat u niet helpt om optimaal te functioneren, ga dan in discussie met uw audicien en/of uw verzekeraar. Ook in de nieuwe regeling geldt: accepteer pas een hoorhulpmiddel als u ervan overtuigd bent dat deze u in staat stelt om optimaal te functioneren. De NVVS pleit ervoor dat er een duidelijke route komt voor mensen die vinden dat ze geen adequaat hoorhulpmiddel hebben gekregen, bijvoorbeeld via een second opinion bij een audiologisch centrum.

Veelgestelde vragen

 • Beter in 2012 een hoortoestel aanschaffen of in 2013?
  Die vraag lijkt met een simpel rekensommetje beantwoord te kunnen worden, maar zo eenvoudig is het niet. Klik hier voor alle afwegingen en nuances.Hoe zijn de huidige regelingen voor vergoedingen van hoorhulpmiddelen?
  Klik hier voor informatie over de huidige vergoedingen in 2012.
 • Valt ook een implanteerbaar hoortoestel (BAHA,Ponto of een Cochleair Implantaat) onder de nieuwe regeling?
  Implanteerbare of deels implanteerbare hoortoestellen vallen geen van allen onder de nieuwe regeling. Deze hoortoestellen moeten door middel van een operatie worden aangebracht en vallen dus onder geneeskundige zorg geleverd door medische specialisten. Alleen de BAHA met softband die veelal bij kinderen wordt toegepast, valt wel onder de regeling. Hier houdt immers de softband het BAHA-hoortoestel op zijn plaats en is er geen operatie nodig.
 • Komen kinderen met een ernstig taal-/spraakprobleem maar zonder gehoorverlies toch in aanmerking voor vergoeding van een hoortoestel?
  Voor bijzondere situaties (met name kinderen met taal-/spraakproblemen) is er in de wet een uitzonderingsartikel opgenomen waarmee de mogelijkheid is opengehouden om toch hulpmiddelen te verstrekken aan verzekerden die niet aan de criteria van 35dB of ernstige tinnitus voldoen, maar die door individuele omstandigheden wel aangewezen zijn op deze hoorhulpmiddelen.


De NVVS is positief over dit nieuwe systeem. Hoortoestellen blijven in de basisverzekering. De bijbetaling gaat voor grote groepen slechthorenden omlaag en juist de complexere toestellen vragen veel minder eigen financiële bijdrage. Het voorschrijven van toestellen zal nu op basis van gehoorverlies en omstandigheden gaan plaatsvinden, want dat is de kern van functiegericht verstrekken. Dat is allemaal goed nieuws. Maar uit de audicienbedrijven klinken grote zorgen over de budgetten die de overheid beschikbaar stelt en de bezuiniging van 27 miljoen euro die ook nog eens is opgelegd. Men vreest dat het voor dat krappe budget niet gaat lukken de kwaliteit van hoortoestelverstrekking op peil te houden.
De NVVS is van mening dat het nieuwe systeem juist vele kansen biedt, wanneer alle partijen zich kunnen baseren op een helder protocol dat goed duidelijk maakt (ook voor u als slechthorende) waar u recht op heeft. Pas dan ontstaat er transparantie over de kosten die noodzakelijk zijn voor goede hoorzorg, daar is nu veel onduidelijkheid over. De NVVS zal zich sterk maken voor deze transparantie en voor een toereikend budget voor goede, kwalitatieve hoorzorg.