wees auditief toegankelijk
Blog » JMG

JMG

 Bij onderstaande foto: Vertegenwoordiging van de NVVS in de gemeentelijke commissie Jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten (JMG).

Pierre Demacker (uiterst links) bezet sinds najaar 2012 de zetel voor zintuiglijk (audiovisueel) gehandicapten.

Álle gemeentelijke beleidsstukken worden beoordeeld en in voorkomende gevallen wordt gepleit voor voorzieningen waardoor mensen met een audiovisuele handicap ook mee kunnen doen. De vertegenwoordiger zou wensen dat hij meer input krijgt van Nijmeegse burgers met problemen op dit gebied. Dus heeft U wensen neem dan contact op via NVVSGelre@gmail.com, of gebruik het reactieformulier. De regeling voor vergoeding van een schrijftolk wordt gecontinueerd; het geld komt nu van de Nederlandse Gemeenten. Voor nieuwe aanvragen zal naar verwachting niet veel veranderen; een audiogram waaruit blijkt dat men een voldoend groot gehoorverlies zal nodig zijn; misschien is er ook wel een keukentafelgesprek nodig om te bezien hoe U zich in de samenleving kunt redden. Soms zijn er andere mogelijkheden zoas een ringleiding of solo apparaat. Voor een keukentafelgesprek kunt U  assistentie vragen van een ervaringsdeskundige uit de NVVS.

In het verleden is oa door gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld om meer ringleidingen aan te leggen in openbare gebouwen. Eind 2012 en ook nu nog is Bong Yoo Westra, medewerker van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG), doende met de inventarisatie van de gebouwen die daarvoor het meest in aanmerking komen. Helaas blijkt dat deze beheerders zelden of nooit vragen krijgen en dat er ook zelden of nooit klachten zijn over de kwaliteit van deze voorzieningen. Dit mag verbazing wekken omdat ervaren slechthorenden veelvuldig (vaak ernstige) klachten hebben over de auditieve voorzieningen in openbare gebouwen. Daarnaast is ons duidelijk geworden dat een klassieke ringleiding + 2 draadloze microfoons nodig zijn. Immers heel vaak wordt er overlegd en wil men de inspraak maximaal gestalte geven dan vraagt dat om meer dan één microfoon, vaak wel 5. Dit vereist dus advies op maat voor de locatie. Op dit gebied hebben we veel ervaringsdeskundigheid. Voor de verdere realisering hiervan werken we samen met een installateur die door de NVVS gecertificeerd is. 

  • Kortom: maak gebruik van uw inspraakrecht; doe mee en laat U horen.
  • Is de voorziening er niet, of werkt het niet meldt het dan, zodat we kunnen vragen dit te verbeteren. Op den duur kunnen we zo steeds meer gebouwen afvinken omdat ze goede auditieve voorzieningen hebben. Hoe meer mensen klagen des te sneller zal er resultaat zijn. Help dus mee!

De adviescommissie JMG is er ook voor u!

Wie zijn wij?
2015 is het jaar van de grote veranderingen. De adviescommissie JMG is nauw betrokken bij het beleid van drie grote transities, de WMO, de Jeugdzorg en het Werkbedrijf. We adviseren het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders over het beleid dat ze voorstelt op de terreinen: jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicaptenbeleid (JMG).

Samen leven
Uitgangspunt bij onze adviezen is dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. We werken daarbij vooral namens burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jeugd en dak- en thuislozen.
Met goed onderbouwde adviezen dragen wij bij aan de kwaliteit van leven van burgers in de stad.

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van de adviescommissie JMG leest u waar we mee bezig zijn, wat we organiseren, aan welke adviezen we werken. Er staat ook in hoe u ons kunt helpen, want met uw mening en ideeën kunnen we onze adviezen nog beter onderbouwen. Ze gaan immers over u!
De nieuwsbrief is digitaal en komt tien keer per jaar uit.

Wilt u de nieuwsbrief van de adviescommissie JMG ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
evdploeg@online.nl.
 
Vriendelijke groet,
namens Adviescommissie JMG,
Els van der Ploeg